Všeobecné podmínky a pravidla soutěže

Vyhlašovatelem soutěže MISS CZECH REPUBLIC je Spolek MISS CZECH REPUBLIC-Krásné tváře pomáhají, z.s. a pořadatelem soutěže MISS CZECH REPUBLIC  je Miss Factory s.r.o., se sídlem Platnéřská 88/9, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 03740862, spisová značka: C 237178 vedená u Městského soudu v Praze. Veřejná sbírka na podporu neonatologie v ČR je pod záštitou Spolku MISS CZECH REPUBLIC- Krásné tváře pomáhají, z.s.

Soutěž probíhá ve třech soutěžních kolech – casting, semifinále, finále. Do semifinále a finále postupují soutěžící na základě výběru poroty.

 

1. Podmínky účasti v soutěži

a) Soutěže se mohou zúčastnit ženy ve věku 17 až 27 let. Účast je akceptována i u žen, které do dne konání finále soutěže dosáhnou věku 17 let nebo nepřesáhnou věk 27 let v den konání castingu. Tato věková hranice platí pro ženy, které chtějí bojovat o všechny vítězné tituly. Pro ty, kterým je více než 27 let se mohou castingu účastnit také, ale jsou obeznámeny o tom jaký je nejvyšší limit světových soutěží a o jaký případně titul mohou bojovat. Nejvyšší hranice je 31 let pro úřast ženy na castingu. 


b) Soutěže se mohou zúčastnit ženy s českým občanstvím. Soutěž je otevřena i pro ženy jiných občanství, podmínkou je však již udělený trvalý pobyt na území České republiky v době přihlášení do soutěže.

c) Soutěže se mohou účastnit i ženy, které jsou zadnoubené, vdané, rozvedené, vdovy.

d) Soutěže se mohou účastnit i ženy, které se staly již maminkami.
e) Soutěžící nejsou omezeny požadavky na minimální výšku či míry.
f) Soutěže se mohou zúčastnit i ženy, které se již naší i jiné soutěže v minulosti zúčastnily. Finalistky ob jeden ročník naší soutěže. Vítězky ob dva ročníky naší soutěže, vyjma absolutní vítězky. 
g) Uvedení nepravdivých informací o věku, občanství, či trvalém pobytu jsou důvodem k okamžité diskvalifikaci v soutěži pro daný ročník i ročníky následující.
h) Soutěže se mohou účastnit i ženy s fyzickým či jiným druhem handicapu.

ch) Soutěže se může účastnit ne jen žena, která je cissexuální, ale také ta, která je transgender, či transsexuální. Všechny ženy se mohou identifikovat jako heterosexuální, homosexuální, bisexuální nebo asexuální.

Cissexuál = genderová identita odpovídá pohlaví, které jí bylo přiděleno při narození. 

Transgender = genderová identita není v souladu s pohlavím, které jim bylo přiděleno při narození. 

Transexuál = Osoba podstoupila změnu pohlaví.

i) Soutěže se mohou účastnit i ženy, které mají tetování. Tetování musí být možné zakrýt speciálním make upem a porota si vyhrazuje právo dívku nepropustit z castingu, či ze semifinále do finále kvůli vulgárním, nacistickým druhům obrázků a názvů v podobě tetování, či pokud je tetování velmi rozsáhlé. 

2. Porota

a) Složení poroty je plně na rozhodnutí organizátorů soutěže.
b) Rozhodnutí poroty je neměnné a nelze se proti němu odvolat.
c) Určení počtu postupujících dívek z casting do semifinále je plně v kompetenci členů poroty.
d) Všichni členové poroty mají stejné hlasovací právo.
e) V semifinále vybírá porota deset postupujících finalistek a dvě náhradnice.
f) Členem poroty nesmí být nikdo v přímém či blízkém vztahu se soutěžícími.

3. Castingy

a) Prvním kolem soutěže MISS CZECH REPUBLIC je casting.
b) Pro účast na castingu musí být dívky registrované. Registrace je možná on-line formulářem na webové prezentaci soutěže nebo v místě daného castingu hodinu před jeho začátkem.
c) Všechny soutěžící, registrované i neregistrované, musí být přítomny v místě konání castingu nejpozději 60 minut před jeho začátkem.
d) Při příchodu na casting obdrží soutěžící instrukce a pořadové číslo pro casting. Castingové číslo musí každá soutěžící ihned po ukončení castingu vrátit zpět zástupci soutěže. V případě ztráty čísla bude soutěž požadovat náhradu ve výši 100 Kč.
e) Casting se skládá ze dvou kol. První kolo: soutěžící oblečená dle vlastního výběru (šaty, jeansy apod.) vlastní představení soutěžící. Druhé kolo: rozhovor v koktejlových šatech s porotou.
f) Pro účastnice castingu soutěž nezajišťuje líčení, styling, vlasový styling apod.
g) Na casting musí mít soutěžící s sebou povinně občanský průkaz, boty na podpatku, koktejlové šaty a tmavé jeansy.
h) Soutěžící se mohou zúčastnit libovolného počtu castingu. Netýká se soutěžících, které již postoupily do semifinále.

4. Semifinále

a) Druhým kolem soutěže MISS CZECH REPUBLIC je celostátní semifinále.
b) O termínu a místě konání semifinále budou soutěžící, které postoupily do semifinále, informovány formou emailu. Informace budou uveřejněny také na webové prezentaci soutěže.
c) Všechny semifinalistky jsou povinny podepsat čestné prohlášení o splnění podmínek soutěže popsaných v článku 1 nejpozději v den konání semifinále.
d) Všechny semifinalistky jsou povinny dostavit se včas na místo konání semifinále v době určené organizátorem soutěže. Pozdní příchod či příchod ve stavu neumožňujícím účast na semifinále jsou okamžitým důvodem k diskvalifikaci.
e) Pro semifinalistky zajišťuje soutěž líčení a vlasový styling.
f) Po semifinále jsou další vyřazovací kola ve formě 5 challenges, kde po každé jsou vyřazeny 2 soutěžící. Toto období soustředění a challenges trvá do jara následujícího kalendářního roku. Do finále soutěže postupuje celkem deset soutěžících a jsou určeny dvě náhradnice.
 

5. Finále

a) Posledním kolem soutěže MISS CZECH REPUBLIC je finále.
b) Pro finalistky zajišťuje soutěž líčení, vlasový styling a styling.
c) Podmínky a povinnosti pro finalistky jsou určeny zvláštní smlouvou mezi soutěží a finalistkou.
d) V rámci finále volí porota tyto tituly: MISS CZECH REPUBLIC, tedy MISS WORLD CZECH REPUBLIC. Dále 4 rovnocené vítězky, které jsou vybrané na základě svých charakteristik na jednotlivé Grand Slamové světové soutěže. MISS SUPRANATIONAL CZECH REPUBLIC,  MISS GRAND CZECH REPUBLIC,  MISS INTERNATIONAL CZECH REPUBLIC  a  MISS  INTERCONTINENTAL CZECH REPUBLIC. 
e) Vítězky získávají kromě práva užívání titulu vítězky honorovaný kontrakt s Miss Factory s.r.o. a další nepeněžité dary.

6. Všeobecná ustanovení

a) Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže na dobu nezbytně nutnou.
b) Soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména a vizuálního vyobrazení v rámci zveřejňování výsledků castingů, semifinále a finále.
c) Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s všeobecnými podmínkami a pravidly soutěže MISS CZECH REPUBLIC.
d) Organizátor si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.
e) Veškeré obrazové a zvukové záznamy ze soutěže pořízené dodavateli soutěže jsou majetkem organizátora.

Všichni partneři

#missczechrepublic