Zásady zpracování osobních údajů

Základní informace

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Slovník pojmů

Subjekt údajů -  veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

Správce osobních údajů - subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, zpracováním může správce pověřit zpracovatele

Osobní údaj  -  informace o konkrétním, identifikovatelném člověku

Citlivý údaj - údaj, který má zvláštní povahu, jako je např. informace o zdraví či genetické údaje umožňující identifikaci osoby

Cookies - krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě Subjektu údajů, například preferovaný jazyk a další nastavení. Více o cookies najdete na https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs

Zpracovatel - fyzická nebo právnická osoba nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Miss Factory, s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2a, Praha 182 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 237178.

Miss Factory s.r.o., nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Miss Factory s.r.o., nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, platební údaje a e-mail. V případě, že má zákazník vytvořený i zákaznický účet, je možné, že dochází ke zpracování i dalších údajů, které byly zákazníkem poskytnuty dobrovolně.

E-mail slouží rovněž jako identifikační údaj pro přihlášení zákazníka do jeho účtu. Zároveň se, mimo jiného, využívá i jako místo pro doručení potvrzení objednávky a dalších potřebných informací.

Monitorování rozhovorů se zákazníky Miss Factory s.r.o., neprovádí.

Zdroje a důvod zpracování

Miss Factory s.r.o., získává osobní údaje přímo od Subjektů údajů z důvodu nezbytných jednání vedoucích k uzavření kupní smlouvy a dalších důvodů, viz níže. Subjekt údajů je informován, které z osobních údajů musí být vždy pro účely plnění smlouvy poskytnuty a které poskytuje dobrovolně, avšak usnadní komunikaci se zákazníky a zefektivní poskytované služby.

Důvody zpracování osobních údajů

souhlas se zpracováním dat
zpracování za účelem plnění smlouvy
zpracování za účelem plnění zákonných povinností
zpracování za účelem oprávněného zájmu
zpracování za účelem zasílání marketingových sdělení, pouze po registraci a uděleném souhlasu
provádění analýz a statistických řešení
vedení personální a mzdové agendy
obecná komunikace prostřednictvím mailu

Příjemci osobních údajů

Miss Factory s.r.o., nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s nimi uzavřený smluvní vztah.

Zpracovateli jsou:

společnost zabývající se účetnictvím, která zpracovává osobní údaje zaměstnanců, partnerů a spotřebitelů
společnosti zabývající se IT řešením
společnosti provádějící finanční operace za účelem realizace plateb
subjekty provádějící kontroly ze zákonných důvodů
společnost provádějící analytické služby 

Práva subjektů údajů

Právo na přístup k osobním informacím

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům a informace, jaké údaje o něm zpracovává. Dále má právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále právo na jejich přenositelnost.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce, Miss Factory s.r.o., bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na omezené zpracování

V případě sporných otázek mezi Správcem údajů a Subjektem údajů je Subjekt údajů povinen omezit zpracování osobních údajů Subjektu údajů do doby, dokud se neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy Subjektu údajů. 

Právo vznést námitku

V případě podezření z narušení ochrany osobního a soukromého života, které by mělo být zapříčiněno zpracováním osobních údajů, má Subjekt údajů právo požadovat adekvátní vysvětlení. Subjekt údajů má rovněž nárok kdykoliv podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, www.uoou.cz.  

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V případě, že tak učiní, Správce údajů tyto údaje vymaže bez zbytečného odkladu. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností a dalších oprávněných zájmů Správce.   

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má dále právo požadovat po Správci údajů předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Miss Factory s.r.o., které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně.

Automatizované zpracování

Miss Factory s.r.o., využívá služeb Google Analytics za účelem zlepšení a zjednodušení užívání webových stránek a pro marketingové účely.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě Subjektu údajů, například preferovaný jazyk a další nastavení. Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Jsou používány například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb, k ochraně vašich dat nebo k ukládání. Více o cookies najdete na https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs.

Kupující a uživatelé webových stránek mohou používání cookies odmítnout volbou v příslušném nastavení ve svém prohlížeči, pokud tak však Subjekt údajů učiní, musí si být vědom toho, že nemusí být schopen plně využívat veškeré funkce této stránky. Shromažďování dat z Googlu můžete také zabránit pomocí stažení a instalace softwaru plug-in prohlížeče https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Pro získání dalších informací kontaktujte Správce na adrese email: info@missczechrep.cz

V Praze dne 19.06.2018

 

Všichni partneři

#missczechrepublic